Статус имоти Адсиц

„Статус Имоти” АДСИЦ представлява лицензирано от Комисия за финансов надзор акционерно дружество със специална инвестиционна цел. Съгласно Закон за публично предлагане на ценни книжа, този тип дружества имат право да инвестират паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти или във вземания (секюритизация на недвижими имоти и вземания).

Още с учредяването на дружеството бяха очертани и основните насоки за развитие на фонда, като бе планирано да инвестира основно в големи многофункционални сгради и курортни селища. Сред първите по-големи учредители на „Статус Имоти” АДСИЦ бяха инвестиционното дружество „Адванс инвест”, „Статус Инвест”, както и девет физически лица. Предвиждаше се необходимите за целта парични средства да бъдат набирани посредством многократни увеличения на капитала, чрез облигационен или банков заем.

Дружеството извърши успешно първоначално увеличение на капитала си в размер на 150 000 лв., с което към днешна дата то има основен записан капитал от 650 000 лв.

Желанието на членовете на Съвета на директорите бе да не се стига да излишно разводняване на капитала, като към момента той се държи от един мажоритарен собственик – юридическо лице и няколко физически лица.