Лактима ЕАД

„ЛАКТИМА“ ЕАД е млекопреработвателно предприятие първа категория, преработващо и изкупуващо само отговарящо сурово краве мляко, произведено от ферми първа група. Регистриранo e в публичния Регистър на одобрените изкупвачи, съгласно Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

В дружеството работят над ……  души, а годишният оборот за последната година надхвърля … лева.

Предприятието се характеризира с динамичен растеж и с устойчиво позициониране на пазара на мляко и млечни продукти.

Възприети и прилагани от ЛАКТИМА принципи са:

  • удовлетворяване потребностите на клиента за здравословни и вкусови характеристики на произвежданите продукти
  • увеличаване на производствения капацитет
  • развитие на екипа от подготвени и опитни кадри
  • качество на произведените продукти
  • въвеждане на модерни производствени практики и ново технологично оборудване

Основната цел на ЛАКТИМА е иновативността в производствения процес, като предприятието първо въвежда индустриалното производство на традиционния продукт от мляко – айрян.

„ЛАКТИМА“ ЕАД e пряк правоприемник на държавното млекопреработвателно предприятие „Млечна промишленост“ – гр. Велико Търново, създадено през 1957 г. и влизало в състава на СО „Млечна промишленост“.

През 1990 г. е създадена по реда на Указа за стопанската дейност Държавна фирма „Сердика“, гр. Велико Търново, като негов правоприемник.

С Разпореждане на МС от 1991 г. ДФ „Сердика“, гр. Велико Търново е преобразувана в „Сердика Велико Търново“ ЕООД, а със заповед на министъра на промишлеността от 1994 г. е променена фирмата на дружеството, която от тогава става „ЛАКТИМА“.

На 05.11.1996 г. „Лактима“ ЕООД е приватизирано от г-н Петър Петров Христов и преобразувано в акционерно дружество с едноличен собственик и акционер „ПРОПЪРТИС МЕНИДЖМЪНТ ГРУП“ ЕАД.

Лактима не е прекъсвало работата си в трудните прериоди за икономиката, независимо от промените в социално-икономическите, политическите и законодателни фактори, определящи или даващи ефект върху състоянието на отрасъла млекопреработване.

В периода 2010 – 2015 г., съвпадащ активно с работата на оперативните програми на Европейския съюз за програмния период 2007 – 2013, в предприятието са извършени инвестиции по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 (ПРСР), подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Държавен фонд „Земеделие”.

Инвестициите са изцяло концентрирани в закупуването и въвеждането в експлоатация на ново технологично оборудване за целите на обезпечаване на производството. В резултат, предприятието се формира като модерно и конкурентноспособно млекопреработвателно предприятие, което увеличи сериозно пазарния си дял в производството на млечни продукти от мляко и изпълнението на доставки чрез самостоятелна логистична услуга и дистрибуторска мрежа в национален обхват и износ.

Към настоящия момент, компанията отговаря на всички изисквания на европейските стандарти, а именно: добри производствени практики (GMP), HACCP, сертифицирана e по IFS (стандарт за безопасност на храните, който се подновява всяка година, задължителни за продажбата на стоки на европейския пазар), ISO 9001 и ISO 22000, и е категоризирана като първата категория млекопреработвателно предприятие, с право на свободна търговия в рамките на Европейския съюз.

В качеството на млекопреработвателно предпритие със сериозен пазарен дял и присъстиве на пазара на млечни продукти в страната, ЛАКТИМА инвестира в собствената си търговска марка сериозен финансов, маркетингов и имиджов ресурс с цел да защити интересите си на български производител участващ на общия европейски пазар.

Търговската марка на „ЛАКТИМА“ ЕАД е сертифицирана от Европейското ведомство за хармонизация на вътрешни пазар.

За повече информация и пълното портфолио на Лактима ЕАД: www.lactima.bg

 

Галерия