К3 секюрити груп

Осъществява дейността по охрана от противоправни и опасни действия на трети лица, насочени срещу и/или целящи като последици, посегателство над правата и законните интереси на физически или юридически лица по отношение на техни обекти и имуществото в него и/или противоправни и опасни действия на трети лица, целящи увреждане на Обекта и/или на имуществото, находящо се в него, чрез предизвикване на имуществени вреди за лицата – възложителя, по начин и способи, определяни от дружеството и екипа му в рамките на неговата оперативна самостоятелност и правата и задълженията му на лице, осъществяващо частна охранителна дейност съгласно ЗЧОД.