АЙБИ корп

Осъществява счетоводни услуги, в това число: консултиране при сортиране, класиране и обработка (издаване) на първични счетоводни документи, контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство, консултиране и изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи с изключение на тези отнасящи се до отчетността на лица, както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Изпълнение, консултиране и контрол при:

а). изготвяне на счетоводната политика;

б). осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, както и съобразени с вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация;

в). изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, БНБ, НОИ и НСИ, Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съдружниците в дружеството му;

г). подготовка и изготвяне на самостоятелно годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия;

д). самостоятелно междинно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия; консултации във връзка със счетоводното законодателство;

е). правни консултации във връзка с данъчното, трудовото и осигурителното законодателство, конкретни казуси по управление на персонала, сключване и прекратяване на трудови договори, изготвяне на вътрешни правила, заповеди и др.;

ж). данъчни консултантски услуги във връзка с облагането с ДДС. По изключение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя и данъчни консултантски услуги във връзка с корпоративни данъци и данъци върху доходите на физически лица;

з). консултации при провеждане на ревизии, включително и свързаните с изброените услуги.